22/06/2018

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 1/2018 k otázce důvěrnosti a možnosti odposlechu komunikace mezi obviněnou právnickou osobou a jejím obhájcem


Člen Unie obhájců ČR se obrátil na prezídium s žádostí o zaujetí stanoviska k důvěrnosti komunikace mezi obviněnou právnickou osobou a jejím obhájcem v následujícím případě: V trestním řízení byla obviněna právnická o...

13/02/2018

Metoda pachové identifikace – aneb co si pes myslí


Unie obhájců ČR byla upozorněna advokátkou, JUDr. Janou Rejžkovou, na materiály získané Spolkem Šalamoun, Spolkem na podporu nezávislé justice v ČR, spojené s výzvou, aby metoda pachové identifikace již nebyla využívána jako dů...

14/11/2017

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 4/2017 k dvojímu metru státních zástupců


Princip rovnosti před zákonem a orgány veřejné moci prostupuje právní řád každého demokratického státu.  Ani v České republice by tomu nemělo být jinak. Opak je však pravdou. Orgány činné v trestním řízení neposuzují jedn...

08/04/2017

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2017 k reakci ministra spravedlnosti na interpelaci ve věci nezákonně použitých odposlechů


Unie obhájců ČR se seznámila s obsahem reakce ministra spravedlnosti ČR JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. na interpelaci poslance JUDr. Blažka, evid.č. 1175 ve věci nezákonně použitých odposlechů komunikace mezi MUDr. Abdullahem Zadehem a j...

29/03/2017

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 2/2017 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další předpisy v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní.


Z pohledu práva na obhajobu a s ním spojeného práva na důvěrnost informací sdělovaných obhájci, by schválení návrhu znamenalo hrubý a protiústavní zásah do těchto práv. Podle čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod má ...

23/03/2017

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 1/2017 k otázce práva na obhajobu obviněných právnických osob a jednání za ně


S účinností od 1. ledna 2012 byl zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“), v českém právním řádu zakotven institut trestní odpovědnosti právnických osob. Tent...

23/02/2017

Unie obhájců ČR podala trestní oznámení


Unie obhájců ČR získala z několika nezávislých zdrojů informace o nezákonných odposleších telefonických rozhovorů mezi obviněným a jeho obhájci. Po důkladné analýze těchto informací došla k názoru, že zde existuje důvodné ...

21/12/2016

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 5/2016 k rozhodnutí Vrchního soudu v Praze v kauze Rath a spol.


Vrchní soud v Praze zrušil rozsudky Krajského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2015 a 23. 7. 2015 týkající se obžalovaného MUDr. Davida Ratha a spol. a vrátil věc soudu prvního stupně, aby ve věci učinil nové rozhodnutí. Písemné vyhotov...

20/07/2016

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 4/2016 k návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech s prováděcími vyhláškami, který byl předložen do připomínkového řízení Ministerstvem spravedlnosti ČR


Ministerstvo spravedlnosti předložilo v první polovině tohoto roku do připomínkového řízení návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech společně se dvěma provádějícími vyhláškami, čímž má doj...

31/05/2016

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2016 k nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 4/14 ze dne 19. 4. 2016


Unie obhájců ČR zastává názor, že právní závěry nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 4/14 ze dne 19. 4. 2016 musí být aplikovány i v dosud neskončených trestních řízeních. Unie obhájců ČR dále uvádí, že v právním státě n...