21/03/2019

Stanovisko Unie obhájců č. 3/2019 k diskuzi o možné změně v režimu povolování odposlechů


Unie obhájců ČR se seznámila s informací zveřejněnou v některých médiích, podle které je interně jednáno o možné úpravě režimu nařizování resp. povolování odposlechů. Dle této informace je zvažována možnost, aby v někter...

16/03/2019

Stanovisko Unie obhájců č. 2/2019 k institutu opatrovníka právnické osoby v trestním řízení


Již v roce 2014 upoutal pozornost členů Unie obhájců případ řešený před Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou, který vyústil v uzavření dohody o vině a trestu mezi státním zástupcem a obviněnou právnickou osobou.[1] Právnick...

14/03/2019

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 1/2019 k nedostatkům právní úpravy ochrany důvěrného vztahu mezi advokátem a jeho klientem v trestním řízení


I. Úvodem Některé případy z poslední doby (viz např. kauza Shahrama Abdullaha Zadeha[1] nebo kauza odejmutí advokátního spisu státním zástupcem[2]) provokují stále častěji k zamyšlení nad (ne)dostatečnosti stávající právní ...

02/07/2018

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 2/2018 k řízení před Evropským soudem pro lidská práva


K Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) byla podána stížnost advokátky ohledně výkladu časové působnosti nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 4/14 ze dne 19.4.2016 ( nezákonnost úkonů místněnepříslušného soudu v přípravném ...

22/06/2018

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 1/2018 k otázce důvěrnosti a možnosti odposlechu komunikace mezi obviněnou právnickou osobou a jejím obhájcem


Člen Unie obhájců ČR se obrátil na prezídium s žádostí o zaujetí stanoviska k důvěrnosti komunikace mezi obviněnou právnickou osobou a jejím obhájcem v následujícím případě: V trestním řízení byla obviněna právnická o...

13/02/2018

Metoda pachové identifikace – aneb co si pes myslí


Unie obhájců ČR byla upozorněna advokátkou, JUDr. Janou Rejžkovou, na materiály získané Spolkem Šalamoun, Spolkem na podporu nezávislé justice v ČR, spojené s výzvou, aby metoda pachové identifikace již nebyla využívána jako dů...

14/11/2017

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 4/2017 k dvojímu metru státních zástupců


Princip rovnosti před zákonem a orgány veřejné moci prostupuje právní řád každého demokratického státu.  Ani v České republice by tomu nemělo být jinak. Opak je však pravdou. Orgány činné v trestním řízení neposuzují jedn...

08/04/2017

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2017 k reakci ministra spravedlnosti na interpelaci ve věci nezákonně použitých odposlechů


Unie obhájců ČR se seznámila s obsahem reakce ministra spravedlnosti ČR JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. na interpelaci poslance JUDr. Blažka, evid.č. 1175 ve věci nezákonně použitých odposlechů komunikace mezi MUDr. Abdullahem Zadehem a j...

29/03/2017

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 2/2017 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další předpisy v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní.


Z pohledu práva na obhajobu a s ním spojeného práva na důvěrnost informací sdělovaných obhájci, by schválení návrhu znamenalo hrubý a protiústavní zásah do těchto práv. Podle čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod má ...

23/03/2017

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 1/2017 k otázce práva na obhajobu obviněných právnických osob a jednání za ně


S účinností od 1. ledna 2012 byl zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“), v českém právním řádu zakotven institut trestní odpovědnosti právnických osob. Tent...