STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 2/2020 K OCHRANĚ VĚZŇŮ BĚHEM KORONAVIROVÉ PANDEMIE

09/04/2020

Unie obhájců ČR průběžně sleduje aktuální situaci v souvislosti s pandemií koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19. Vězeňská zařízení patří k místům představujícím ideální prostředí pro její nekontrolovatelné šíření. I přes dosavadní přijatá opatření, spočívající například v zákazu návštěv vězněných osob či měření teplot všem, kteří vstupují do prostor vězení, existuje vysoké riziko zavlečení koronaviru, a to nejen ze strany zaměstnanců věznic, ale i nově nastupujících vězňů.

Unie obhájců ČR se obává, že situace ve věznicích je státními orgány podceňována a doposud učiněná opatření nejsou dostačující. Jako jeden z přijatelných preventivních prostředků k eliminaci rizika zanesení infekce do věznic považuje Unie obhájců ČR dočasné odložení nástupu osob k výkonu nepodmíněných trestů odnětí svobody. Jde o opatření, k jehož aplikaci přistupují i jiné státy, např. Nizozemsko.

Rizika navrhovaného řešení jsou minimální, neboť trest jako takový by odsouzenému nebyl zrušen ani zkrácen, nýbrž pouze dočasně odložen, a to za situace, kdy odsouzení byli ještě před právní mocí odsuzujícího rozsudku po dobu trestního řízení tak jako tak na svobodě. Žádná hrozba pro společnost proto z navrhovaného opatření nevyplývá. Přesto by se dalo uvažovat o sestavení výčtu případů, na které by se uvedené opatření nevztahovalo, například v případě trestů za násilnou trestnou činnost.

V současné době se nacházíme ve zcela nestandardní situaci, která vyžaduje výjimečné postupy a specifická řešení. Celá společnost hledá východiska, jak zpomalit či v ideálním případě zastavit šíření koronaviru. Za tím účelem jsou přijímána rozličná mimořádná opatření k ochraně různých skupin obyvatel, jejichž důraz se odvíjí od ohroženosti nákazou té dané skupiny obyvatel. Vnímáme proto jako svou povinnost poukázat na skupinu odsouzených ve výkonu trestu, která zůstává stranou zájmu, je kvůli vysoké koncentraci osob v uzavřených prostorech jednou z nejrizikovějších a nemůže se vzhledem k svému postavení v současné době nikterak bránit.

Unie obhájců ČR se tímto obrací na Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR s návrhem na vydání krizového opatření, na základě něhož by byl po dobu koronavirové pandemie odložen nástup odsouzených do výkonu trestu odnětí svobody.

 

JUDr. Petr Toman, LL.M.

člen prezidia Unie obhájců ČR