STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ Č.1/2021 K UKLÁDÁNÍ TRESTŮ ZA TRESTNÉ ČINY SPÁCHANÉ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU – ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU

25/01/2021

Podle informací publikovaných v médiích, ukládají opakovaně soudy v ČR přísné tresty za krádeže věcí v cenách řádů desetikorun nebo stokorun ovšem s poukazem na to, že ke krádežím došlo v době nouzového stavu, což je zvlášť přitěžující okolností.

Unie obhájců má jednak pochybnosti o tom, zda lze samotný fakt vyhlášení nouzového stavu považovat za okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby, tedy za stav ohrožení, válečný stav, situaci živelní pohromy nebo jiné události ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek. Nemíníme zpochybňovat, že epidemie korona viru sama o sobě ohrožuje zdraví lidí a jejich životy. Současně ale máme za to, že zmíněné drobné krádeže cíl sledovaný vyhlášením nouzového stavu nijak neohrožují a také je nelze považovat za zneužití tohoto stavu. Je rozdíl mezi krádeží vibrátoru nebo několika housek v normálně fungujícím obchodě, byť v režimu nouzového stavu, tj. s omezeným počtem zákazníků, povinností zákazníků i zaměstnanců nosit roušky atd., a mezi rabováním v obydlích opuštěných v důsledku povodně. Z pohledu zmíněného zloděje vibrátoru, housek nebo láhve rumu, ale i z pohledu majitele obchodu, v němž ke krádeži došlo, je situace zcela stejná jako kdyby žádný nouzový stav vyhlášen nebyl.

Po tomto konstatování se nutně nabízí otázka, čeho má být dosaženo uložením poměrně přísného trestu, podle zmíněných médií trestu odnětí svobody, navíc nepodmíněného. Je nesporné, že trest by měl reflektovat konkrétní stupeň škodlivosti spáchaného skutku, která je dána jednak osobou pachatele a jednak okolnostmi případu. Jak již naznačeno, vyhlášený nouzový stav nic nemění na osobě pachatele ani na okolnostech, za kterých k drobným krádežím dochází. Lze mít tedy pochybnosti o tom, zda je splněna materiální podmínka pro kvalifikaci takového jednání jako jednání spáchaného za zvlášť přitěžujících okolností, když žádné takové okolnosti neexistují.

Unie obhájců samozřejmě respektuje nezávislost soudního rozhodování, ale i přesto považuje tuto praxi za nešťastnou a ohrožující důvěru veřejnosti ve spravedlivé rozhodování.

Aktualizováno dne 16.3.2020

Unie obhájců vítá rozhodnutí velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ve věci právní kvalifikace krádeže v době koronavirové pandemie a ve světle výše uvedeného stanoviska se s ním plně ztotožňuje.

Exemplární trestání jinak bagatelních krádeží, které by vzhledem k zanedbatelné výši způsobené škody byly jen přestupkem a trestným činem jsou z důvodu recidivy pachatele, a s tím související mechanické zvyšování sazby trestu odnětí svobody pouze přepíná trestní represi. 

 

JUDr. Tomáš Sokol

prezident Unie obhájců ČR

Rozhodnutí Nejvyššího soudu je dostupné zde