STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ Č.2/2021 K TRESTNÍMU STÍHÁNÍ ADVOKÁTŮ ZA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

30/03/2021

Prezidium unie obhájců ČR se seznámilo s obsahem stanoviska České advokátní komory ze dne 9.3.2021 k trestnímu stíhání advokátů za poskytování právních služeb a seznámilo se i s usnesením o zahájení trestního stíhání v této věci. Stíhaní kolegové se měli podle textu usnesení dopustit trestného činu tím, že poskytovali právní službu a radili těm, které daňový správce a policie považují za podezřelé z daňových deliktů. Oba kolegové jsou viněni z toho, že klientům doporučili jak mají vypovídat a jeden z kolegů dokonce doporučil svému klientovi aby při podání výslechu na policii aby „…účelově využil svého práva k věci nevypovídat“.

Stejně jako Česká advokátní komora, i Unie obhájců je krajně znepokojena tímto postupem, tedy otevřenou deklarací ochoty stíhat advokáty za to, že vykonávají to, co je jejich zákonnou povinností. Je možné, že se některým z policistů činným v přípravné fázi trestního řízení nelíbí ústavní právo občana nevypovídat a případně neobviňovat sám sebe anebo, že advokáti své klienty o tomto právu informují. Zákony ale musí dodržovat i tito nespokojenci.  A právo na právní pomoc má podle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod „každý“. Dokonce i když je podezřelý ze spáchání daňového deliktu neb  trestného činu.

Orgány činné v trestním řízení nemají žádné právo na to, aby posuzovaly, z jakého důvodu poskytuje advokát právní služby klientovi, a rozhodně z tohoto faktu není možné dovozovat to, co se v daném případě stalo, totiž že tímto poskytováním právní služby se advokát zapojil do organizované zločinecké skupiny. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že v daném případě nejsou advokáti viněni z žádného konkrétního jednání, které by bylo naplněním skutkové podstaty jakéhokoliv jiného trestného činu, tedy není tvrzeno, že by se aktivně dopouštěli trestného činu. Jsou obvinění „jen“ z toho, že poskytli právní službu někomu, kdo je ze spáchání trestného činu údajně odpovědný, čímž spáchali zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle ustanovení § 361 odst. 1, alinea 2. trestního zákoníku.

Unie obhájců ČR považuje popsané poskytnutí právní služby za zcela zákonné a jak z výše uvedeného vyplývá, za zcela nezákonné trestní stíhání těchto kolegů.

Anonymizovaný výtah popisu skutku z usnesení o zahájení trestního stíhání je k dispozici zde.

 

JUDr. Tomáš Sokol

prezident Unie obhájců ČR