Jak se stát členem?

Členem spolku se může stát každý advokát, zapsaný v seznamu advokátů, vedeném Českou advokátní komorou, kterému nebyl pozastaven výkon advokacie. Pro úspěšné přijetí za řádného člena spolku je třeba zaslat na adresu sídla Unie obhájců písemnou přihlášku, obsahující doporučení dvou stávajících členů spolku k přijetí nového člena spolku opatřené jejich podpisy.

Každý člen se svým přijetím do spolku zavazuje dodržovat jeho stanovy a další vnitřní předpisy, podřizovat se rozhodnutím orgánů spolku a hradit členský příspěvek za příslušný kalendářní rok v nímž je členem ve výši 5.000,- Kč.

Příspěvek je splatný na účet Unie obhájců ČR č. 8086746001/5500 vždy do 28. 2. kalendářního roku, za který je členský příspěvek placen, pod evidenčním číslem ČAK advokáta jako variabilním symbolem.

Bude pro nás ctí, pokud se rozhodnete s Unií obhájců spolupracovat a stanete se jejími členy.