STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 1/2022 K POMĚRU VÝŠE PENĚŽITÝCH TRESTŮ A NÁHRAD ZA DELIKTNÍ JEDNÁNÍ PODLE OBČANSKOPRÁVNÍCH A PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

27/12/2022

Novela trestních předpisů provedená zákonem č. 333/2020 Sb. rozšířila možnosti dohod o vině a trestu. Přestože Unie obhájců České republiky tento trend podporuje, nadále poukazuje na nerovnováhu mezi ukládanými peněžitými tresty a hodnotami, které trestní předpisy chrání. Z podrobné analýzy, kterou Unie obhájců vypracovala, vyplývá, že ukládané tresty v mnohých případech dalece převyšují peněžitou hodnotu chráněných zájmů. Takový přístup považuje Unie za neodůvodněný, nerealistický a trestně-právní politiku deformující. Pro příklad uveďme, že za nemajetkové újmy na zdraví, za něž náleží odškodnění v řádu desítek nebo stovek tisíc, mohou peněžité tresty dosahovat i desítek milionů korun.

Smyslem peněžitého trestu stejně jako jakéhokoli jiného druhu trestu je v českém právním prostředí především omezení páchání trestných činů jednak obecně ve vztahu k celé společnosti, jednak vůči potrestanému jedinci, zatímco represe, „pomsta“, tvoří spíše okrajovou funkci trestu. Proto by měl být uložený trest mj. úměrný povaze a závažnosti spáchaného činu, přílišný trest tedy nemá výchovnou funkci, ale především funkci represivní. Toto přesvědčení Unie sdílí a domnívá se, že v zájmu zásady subsidiarity trestní represe je třeba ukládané trestní sazby u trestných činů přiblížit hodnotám chráněných zájmů, tj. je zejména snížit jejich sazby aby byli v rovnováze s ochranou poskytovanou při odškodňování škod na zdraví a ostatně byli odpovídající ekonomické realitě České republiky.

V Praze dne 27.12.2022

 

JUDr. Václav Vlk

člen prezídia Unie obhájců ČR

 

Celý text stanoviska je k dispozici zde