STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČESKÉ REPUBLIKY Č.1/2023 K PROCESNÍ POUŽITELNOSTI POZNATKŮ ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

13/01/2023

Unie obhájců se znepokojením zaznamenala informace z veřejných zdrojů, publikované v souvislosti s  odhalením „krtka“ na Ministerstvu zahraničí, který měl předávat tajné informace ruské Službě vnější rozvědky (SVR). Na tyto informace reagoval ministr vnitra Vít Rakušan na svém twitteru dne 16.9.2022 tvrzením o „jistém“ dluhu, spočívajícím v tom, že informace zpravodajských služeb se nemohou používat jako důkaz v trestním řízení, což hodlá napravit předložením změny zákona.

K tomu např. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ministerstvo-zahranici-krtek-spion-rozvedka-informace-bis-odhaleni_2209161837_pik ,

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-dlouholety-zamestnanec-mzv-spolupracoval-s-ruskou-rozvedkou-40408836  ,

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministerstvo-zahranici-zamestnanec-rusko-spionaz-cesko.A220915_192927_domaci_remy ,

https://denikn.cz/963025/rusky-krtek-z-ministerstva-zahranici-zrejme-unikne-bez-trestu-vysvetlujeme-proc/ .

Unie obhájců upozorňuje, že se jedná o periodický jev, který se čas od času objevoval už před Nálezem Ústavního soudu sp.zn. I ÚS 3038/07 ze dne 29.2.2008, avšak navzdory poměrně jasnému ústavně právnímu názoru obsaženému v tomto Nálezu se volání po takové zákonné úpravě, zejména ze strany některých politiků, objevuje opakovaně. Aktuálně i se tak děje i v souvislosti s připravovanou rekodifikací trestního řádu. Unie obhájců ČR chápe motivy či důvody volání této úpravě, ale současně ji považuje za nepřijatelnou a jak shodně naznačil i Ústavní soud za proti ústavní.

Úkolem orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ) je odhalování trestné činnosti a pachatelů, k čemuž využívá i tzv. operativní techniku, k čemuž má dostatečný prostor.  Tajné služby mají úplně jiné úkoly, zejména získávání informací (jinak též MONITORING). Služby disponují obrovským množstvím poznatků, které mají sloužit k vyhodnocení a následným postupům k ochraně zájmů země, a to se zdaleka nesnoubí s trestním procesem. Zákonná úprava, kombinující činnost obou složek takovým způsobem, že zpravodajské služby by svými prostředky mohly přímo opatřovat důkazy použitelné v trestním řízení, by byl velmi nebezpečnou hrou. Dokonce lze mluvit o cestě do jakési speciální formy totality.

Unie obhájců považuje navrhovanou zákonnou za nepřijatelnou z těchto důvodů:

 1. Principem činnosti zpravodajských služeb je obchod s informacemi, někdy též i zastírání, případně manipulace či dokonce i lež. Oproti tomu Policie v trestním řízení musí postupovat legálně. Hrozí tedy manipulace se skutečností, když taková manipulace nemusí vůbec být odhalitelná a vše může vypadat i pravdivě. Zvyšuje se tak riziko justičního omylu. Nemůže platit obecně zachovávaná presumpce správnosti postupu a předkládaných informací.
 2. Cílem činnosti zpravodajských služeb není ochrana zájmů chráněných trestním právem, ale obecněji ochrana státu a i dílčích zájmů státu. Realizace státního zájmu nemusí nutně a za všech okolnost znamenat i její zákonnost.
 3. Zpravodajské služby v řadě případů vytváří vlastní realitu, tedy jsou jednáním aktivní, kdežto Policie je pasivní a odhaluje jednání jiných. Proto je jejich postavení zásadně odlišné.
 4. Zpravodajské služby se neřídí zásadami jako má trestní řád. Tedy nemají povinnost postupovat podle zásad trestního práva, které chrání čistotu vyhledávání, zajišťování a hodnocení důkazů.
 5. Zpravodajské služby s informacemi obchodují. V kombinací s zneužitím těchto informací v trestním řízení vzniká významný korupční potenciál.
 6. Zpravodajských služeb je více a mají jiné působiště. Je tedy více specifických orgánů. Navíc nespolupracují spolu a nelze ani vyloučit, že se v jednotlivých operacích jejich momentální záměry rozcházejí. Lze pak považovat informace, pořízené za takové situace, za důkazy v trestním řízení?
 7. Pro specifické důkazy (např. odposlechy, sledování) by musel být zaveden stejný povolovací proces, jako v případě, kdy jsou činěny v rámci trestního řádu.
 8. Policie koná ex officio, tedy vše, co zjistí, musí šetřit. Zpravodajské služby nikoli, a tedy mají jako jediní autonomní vůli iniciovat trestní řízení nebo spíše naopak neiniciovat. Například tehdy, když by byl požadavek jiné tajné služby, i zahraniční. Vzniká tak basální nerovnost.
 9. Trestní řízení nemůže nikdo mimo okruh oprávněných subjektů legální cestou ovlivnit. Proto je nad jejich činností vykonávat dohled státním zastupitelstvím. Takovému dohledu zpravodajské služby ale jistě podřídit nelze.
 10. Možnost použití informací získaných zpravodajskými službami jako důkazů v trestním řízení by přicházela v úvahu snad minimálně v případě jediného trestného činu, a to terorismu.
 11. Jak bylo uvedeno, neexistuje žádná systematická institucionální kontrola postupu zpravodajských služeb. Například dozor státního zástupce. I kdyby byla zavedena kontrola, tak nebude myslitelná kontrola živých kauz.
 12. Zpravodajské služby vstupují do daňového tajemství, bankovního tajemství, mají informace o majitelích telefonních čísel. Tedy disponují mnoha informacemi, a to zcela nekontrolovaně pokud jde o způsob jejich nabytí. To ale zcela vylučuje možnost jejich použití v trestním řízení, v němž je zákonnost získání důkazu naprosto bezvýlučnou podmínkou jeho procesní použitelnosti.
 13. Testem zákonnosti získaní informací, dodaných zpravodajskou službou, například původu těchto informací, který je naprosto nezbytnou složkou trestního řízení, by mohl být významně ohrožen zdroj těchto informací, je-li utajován.
 14. Každý dílčí důkaz by musel být při hodnocení přípustnosti a následně obsahu podroben významně detailnějšímu ověření soudem, což v řadě případů nebude dosažitelné.
 15. Zpravodajským službám nic nebrání, aby mají-li podezření z toho, že je připravován, nebo páchán trestný čin, případně že již k jeho spáchání došlo, předat informace OČTŘ. I pro případ, kdy jde o zjištění již páchané trestné činnosti nebo akutní potřebě spáchání trestného činu zabránit, lze upravit vzájemnou součinnost tak, aby případně urychleně převzala policie a dále postupovala standardními metodami podle trestního řádu.
 16. Obsahem dosavadních úvah o potřebě využívat informace získané zpravodajskými službami nikdy nebyla informace o případu, kdy díky nemožnosti využít informace získané zpravodajskými službami zabránila odhalení trestné činnosti, dopadení pachatele anebo jeho usvědčení.

Unie obhájců ČR tak apeluje nejen na politiky a zákonodárce, ale i na celou odbornou veřejnost, aby nebyla připuštěna změna zákonů, která by výše zmiňovaný záměr využití informací získaných v trestním řízení připustila.

V Praze dne 13.1.2023

 

JUDr. Marek Nespala

člen prezídia Unie obhájců ČR