Dopis Unie obhájců ČR paní ministryni spravedlnosti k nákladům na vyhovění dožádáním

16/12/2014

Vážená paní ministryně,

 

Unie obhájců ČR si dovoluje podat a odůvodnit tento podnět k provedení legislativní činnosti ve věci nákladů na vyhovění dožádáním podle § 8 odst. 1 tr. řádu.

 

Podle § 8 odst. 1 tr. řádu jsou právnické a fyzické osoby povinny vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak i bez úplaty. V praxi si může takové vyhovění dožádání vyžádat na straně právnických a fyzických osob nezanedbatelné náklady (např. pořízení stovek stran dokumentů, práce zaměstnanců apod.).

 

Podle citovaného ustanovení a na základě zmocnění v čl. IV odst. 10 zákona č. 292/1993 Sb. má Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti od 1. 1. 1994 povinnost vydat příslušnou nákladovou vyhlášku, která by stanovila, ve kterých případech přísluší odměna za vyhovění dožádání orgánů činných v trestním řízení a její výši. Ani po více jak dvaceti letech taková vyhláška nebyla vydána. Policejní orgány proto vyžadují bezplatné vyhovění svým dožádáním a dozoroví státní zástupci tuto praxi neshledávají jako nesprávnou.

 

Unie obhájců ČR je názoru, že jde o dlouhodobý deficit právní úpravy, který de facto přenáší náklady na zajišťování důkazů na soukromé subjekty a tím přináší úspory státnímu rozpočtu. Přitom platí, že náklady trestního řízení nese stát. Proto těmito náklady na plnění veřejné povinnosti stát nemůže finančně zatěžovat soukromé subjekty. Plnění povinnosti orgánů činných v trestním řízení je tímto z části přímo financováno ze soukromých zdrojů. Navíc k tomu přistupuje povinnost odsouzeného dle § 152 odst. 1 písm. e) tr. řádu k paušální náhradě ostatních nákladů trestního řízení státu, tedy těch nákladů, které nejsou vyjmenovány v § 152 odst. 1 písm. a) ař d) tr. řádu, tedy i těchto nákladů. Je třeba doplnit, že v mnoha případech osoby dotčené povinností vyhovět dožádáním nejsou osoby, proti kterým se trestní řízení vede.

Konečně je třeba tento stav postavit do světla obdobné situace v netrestní oblasti, kdy povinné subjekty (zejména státní orgány) za splnění své informační povinnosti k informacím drženým státem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zásadně vyžadují hrazení nákladů s tím spojených, když bez úhrady nákladů informace neposkytnou. Z uvedeného srovnání lze učinit závěr, že pokud informace podává stát, tak za to soukromý subjekt zaplatí, ale pokud informace stát přijímá, tak za to stát nic neplatí.

 

Unie obhájců ČR proto podává tento podnět k nápravě uvedeného právního stavu, a to vydáním příslušné nákladové vyhlášky.

 

 

V úctě

 

Unie obhájců ČR

JUDr. Tomáš Sokol

prezident