STANOVISKO ECBA K PRINCIPŮM UŽÍVÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍCH ZAŘÍZENÍ V TRESTNÍCH ŘÍZENÍCH PO PANDEMII

04/11/2020

Unie obhájců ČR upozorňuje na stanovisko Evropské trestní advokátní komory (ECBA), které bylo zveřejněno dne 12. září, týkající se principů užívání videokonferencí v trestních řízeních po skončení pandemie COVID-19. Potřeba vyjádřit se k tomuto tématu vyvstala v souvislosti se zaváděním způsobů dálkové komunikace se soudy v trestních řízeních, aby nedošlo k úplnému přerušení fungování justice v důsledku pandemie. Používání videokonferenčních zařízení pro komunikaci se svědky, obviněnými, podezřelými, znalci, obhájci, státními zástupci i soudci navzájem v některých zemích téměř nahradilo fyzická jednání. Přestože se ukázalo, že tento způsob jednání má svá pro a proti, je již zřejmé, že k určitému posunu směrem ke vzdálené komunikaci se soudy nadále dochází a počítá se s ním již dlouhodobě. ECBA na jednu stranu zapojení technologií do trestních řízení vítá, zejména z důvodu eliminace průtahů v řízení, na druhou stranu však upozorňuje rovněž na rizika omezení práv obviněného na spravedlivý proces. Zdůrazňuje také, že virtuální jednání nenahrazují co do kvality v plném rozsahu fyzickou přítomnost na jednání. Dle ECBA tedy musí být rozlišováno o jakou fázi řízení se jedná, a rovněž zda jde o vnitrostátní či přeshraniční případ. Následně je nutné posuzovat přiměřenost a důvodnost a nezbytnost přistoupení ke komunikaci na dálku. Je také nutné rozlišovat, zda v konkrétním jednání jde o procesní, či administrativní aspekt, či zda jde o jednání ve věci samé. ECBA má za to, že každému obviněnému musí být v každém případě umožněno účastnit se fyzického jednání, pokud o to stojí, a zajistit mu dopravu i v případě, že by soud preferoval dálkovou komunikaci, například z důvodu velké vzdálenosti.

Prezídium Unie obhájců ČR