PROHLÁŠENÍ UNIE OBHÁJCŮ ČR K VÝZVĚ SLOVENSKÝCH PRÁVNIKOV PROTI SÚSTAVNÉMU PORUŠOVANIU PRINCÍPOV PRÁVNÉHO ŠTÁTU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

29/01/2021

Prezídium Unie obhájců ČR se seznámilo s “Výzvou slovenských právníků proti soustavnému porušování principů právního státu ve Slovenské republice” (https://pravnystat.eu). Do okamžiku zveřejnění tohoto prohlášení se k Výzvě připojilo přes 380 slovenských právníků ze všech oborů – soudců, prokurátorů, obhájců, akademiků i jiných právnických profesí. Již to svědčí o tom, že problémy, na které Výzva poukazuje, nejsou banální. Na obsahu Výzvy se shodli odborníci, kteří nepochybně pocházejí z různého profesního, ale pravděpodobně i politického prostředí. Členové prezidia Unie obhájců ČR sledují dění na Slovensku a mají i jistou znalost momentálních problémů souvisejících s některými trestním stíháními, která ve Slovenské republice probíhají. Některé problémy, na které Výzva poukazuje, však nejsou jen problémy Slovenské republiky.

Unie obhájců ČR se ztotožňuje s Výzvou, pokud je poukazováno na aktuální podmínky vazby ve Slovenské republice, zejména na úpravu délky tzv. koluzní vazby. Ztotožňujeme se i s obavami, které Výzva vyjadřuje vůči používání výpovědi spolupracujícího svědka jako klíčového důkazu. I my vnímáme jako problém vynášení informací z trestních spisů a jejich systematické, dlouhodobé předávání vybraným médiím. Také nás znepokojuje to, co Výzva označuje jako vztahy mezi vládnoucími politiky a soudní mocí a projevuje se tím, že rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení jsou vydávána za úspěch výkonné moci a takto prezentovaná. Ztotožňujeme se s názorem, že takovýto postup připomíná rétoriku totalitních režimů, které si svoji popularitu budovaly i takovýmito procesy.

Velmi nás znepokojuje poukaz Výzvy na to, že současná vládní moc zbavuje soudce jejich rozhodovací imunity za to, jak rozhodli, včetně nově zavedeného trestného činu „ohýbania práva“. Jsme znepokojeni varováním před snahami omezit nezávislost slovenské advokacie.

Výzva upozorňuje na nebezpečné tendence, které identifikujeme i v České republice: na zneužívání stavu legislativní nouze k prosazování jiných, než zcela nezbytných a stavem nouze vyvolaných legislativních změn, na rozporuplné a nepřiměřené zásahy do lidských práv, o kterých jsou veřejnost a dotčené orgány veřejné moci informovány opožděně a k nimž nedochází na základě zákona, nýbrž sporných, nedostatečně odůvodněných podzákonných norem.

Nejsilněji působí konstatování signatářů, že ve Slovenské republice dochází k odstraňování principů právního státu.

Jak řečeno v úvodu, nejsme státními příslušníky Slovenské republiky a k některým bodům Výzvy se nechceme vyjadřovat. Stejně jako Výzva sama zachováváme naprostou neutralitu ve vztahu ke konkrétním trestní stíháním. Výzvu však vnímáme jako důvodnou a plně v souladu s článkem 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod zaručujícím svobodu projevu. Proto vyjadřujeme Výzvě ve výše uvedeném rozsahu plnou podporu.

​​​​
Prezídium Unie obhájců ČR