JUDr. Tomáš Sokol

Datum narození: 06.10.1951

Vzdělání, doplňující informace

 • Právnická fakulta University Karlovy
 • Pracovní aktivity a aktivity související s právem:
  • Odborný asistent na vysoké škole CEVRO Institut
  • Člen komise pro nový trestní řád
  • Zkušební komisař ČAK pro obor trestní právo
  • Člen předsednictva Sekce pro trestní právo ČAK
  • Člen Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů
  • Člen Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory
  • Člen odvolací kárné komise ČAK
  • Předseda arbitrážní komise České basketbalové federace
  • Předseda arbitrážní komise Českého volejbalového svazu

Stručná profesní charakteristika

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978, doktorát získal v roce 1980. Po absolvování Právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní poradny č. 2 v Praze. Po složení advokátní zkoušky v roce 1980 vykonává advokátní praxi nepřetržitě s výjimkou let 1990 – 1992, kdy působil jako městský prokurátor v Praze (1990) a poté byl ministrem vnitra České republiky (1990 – 1992).

Ve druhé polovině roku 1992 založil spolu s JUDr. Janem Brožem Advokátní kancelář Brož & Sokol, která je od roku 1999 advokátní kanceláří Brož & Sokol &Novák. Dr. Sokol se zabývá ve své praxi prakticky všemi oblastmi práva civilního i trestního. V oblasti trestního práva se zabývá zejména problematikou tzv. ekonomické kriminality. V obchodně-právní problematice se zaměřuje na agendu spornou, soudní i arbitrážní. Samostatnou kapitolou je zastupování ve sporech na ochranu osobnosti.

Tomáš Sokol je spoluautor knih Počítačové právo a Právo informačních a telekomunikačních systémů, jehož druhé vydání bylo oceněno výroční cenou České asociace kompetentních komunikací za rok 2004. Autor publikace Tisk a právo (nakladatelství Orac, 2000). Od roku 1990 publikuje v odborném tisku (Bulletin advokacie, Právní rádce, EPRAVO.CZ, Parlamentní magazín aj.) a také v denním tisku.


Webová adresa s podrobnějšími údaji: http://www.akbsn.eu

Citát: Právo na spravedlivý proces ještě nevylučuje, že Vás nespravedlivě odsoudí.