prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Datum narození: 30.06.1975

Vzdělání, doplňující informace

  • Právnická fakulta University Karlovy
  • Policejní akademie České republiky
  • Pracovní aktivity a aktivity související s právem:
    • Člen rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti České republiky pro nový trestní řád
    • Vysokoškolský pedagog – vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty UK, Justiční akademie
    • předseda stálé Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády

Stručná profesní charakteristika

Je advokátem v Praze. V roce 1997 ukončil bakalářský studijní program na Policejní akademii České republiky. Právnickou fakultu absolvoval v Praze (summa cum laude), kde získal v roce 2003 titul doktora práv (JUDr.) a v roce 2005 úspěšně ukončil postgraduální doktorský studijní program (Ph.D.) v oboru Veřejné právo III. (ústavní právo, trestní právo, kriminologie a kriminalistika). Od roku 2004 je vysokoškolským pedagogem na katedře trestního práva Právnické fakulty UK a od roku 2021 jejím vedoucím. V roce 2010 byl po úspěšném habilitačním řízení jmenován docentem Karlovy Univerzity v oboru trestní právo, kriminologie a kriminalistika, v roce 2021 byl ve stejném oboru byl jmenován profesorem. Bohatá je i jeho přednášková činnost mimo Právnickou fakultu UK . Je členem několika redakčních rad (např. Trestní právo, Trestněprávní revue). V publikační činnosti se věnuje především trestnímu právu. Publikoval mnoho desítek článků v právnických časopisech, některé i v zahraničí. Za monografii „Soukromá žaloba v trestním řízení“ získal prestižní Bolzanovu cenu. Je spoluautorem vysokoškolských učebnic trestního práva hmotného a procesního, jakož i dalších učebních materiálů. Spoluautorsky se podílí i na v praxi respektovaných komentářích k trestnímu řádu, k trestnímu zákoníku, k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a k zákonu o obětech trestných činů vydávaných nakladatelstvím C. H. Beck.  Působí též v legislativě, mimo jiné jako předseda stálé Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády a jako člen rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti České republiky pro nový trestní řád.


Webová adresa s podrobnějšími údaji: http://www.akgs.eu

Citát: Kdo v demokracii spí, probudí se v diktatuře. (Johann Wolfgang von Goethe)