Unie obhájců ČR se dočkala odpovědi na způsob vybírání hostů do pořadu Otázky Václava Moravce

10/11/2023

V roce 2017 se na straně Unie obhájců ČR objevily první pochybnosti týkající se vyváženého a komplexního informování  o právní problematice, zejména pak o problematice trestně právních kauz ze strany České televize v jejím vlajkovém diskuzním politickém pořadu Otázky Václava Moravce.  Unie se proto písemně obrátila na ČT s žádostí o poskytnutí základních informací v této věci, zejména pak:

  • kolikrát byl od počátku roku 2012 pozván do pořadu státní zástupce, soudce, advokát;
  • kolikrát byl v pořadu přítomen advokát současně se státním zástupcem, soudcem;
  • kolik diskuzních pořadů Otázky Václava Moravce bylo věnováno tématům justice, státnímu zastupitelství, advokacii, trestnímu řízení a trestním kauzám obecně;
  • kolikrát ve sledovaném období (od roku 2012 do 22.6.2017) byla přítomna pražská vrchní státní zástupkyně, olomoucký vrchní státní zástupce a nejvyšší státní zástupce a případně současně předseda ČAK či jiný reprezentant této stavovské organizace.

Podezření Unie vycházelo z toho, že z volně dostupných zdrojů, při velmi obtížné rešerši, lze zjistit, že za dobu od roku 2012 do dnešního dne byl v otázkách Václava Moravce pouze jednou přítomen předseda ČAK a jednou člen jejího představenstva a to navíc nikdy v otázkách týkajících se trestního práva. Tento úhel pohledu považuje Unie za extrémně nevyvážený a zkreslující u veřejnosti obecně pohled na trestní řízení a na základní práva občanů versus stát, což vede podle jejího názoru ke zcela tendenčním výkladům právě v důsledku též nevhodného působení ČT. Uvedená aktivita Unie čelila značným průtahům ze strany povinného subjektu, což vyústilo v omluvu ze strany povinného subjektu za způsobné průtahy. Klíčovou odpověď na otázku položenou v roce 2017 však obdržela Unie až nyní, a to konkrétně po 6 letech.

Z uvedené odpovědi vyplývá, že žádnou takovou evidenci si ČT ani odpovídající tvůrčí skupina nevede a o celé věci uzavřel povinný subjekt tak, že hosté, kteří budou do pořadu pozváni, jsou vybírání na základě dramaturgického požadavku vedoucí dramaturgyně, samotné pozvání dané osoby pak fakticky  probíhá prostřednictvím telefonického hovoru vedeného redaktorem aktuální publicistiky.

Celkový závěr prezídia UOČR z tohoto sdělení je, že dramaturgie tohoto vlajkového pořadu ČT zcela bezdůvodně a bez jakýchkoli souvislostí preferovala vždy zástupce státního zastupitelství, in eventum náhodně vybrané zástupce soudní moci na úkor nejširší profesionální skupiny v oboru práva, a to advokátů  či případně vysokoškolských učitelů v oboru práva, kteří by byli schopni se kvalifikovaně vyjádřit ke sledovaným trestním řízení v rozhodujícím období a trestně právní problematice obecně.

Závěr o vyváženosti a ze strany Unie obhájců CŘ výrazně kritizovaného protežování trestně právních orgánů a represivních složek v uvedeném období, si jistě udělá každý sám.

 

V Praze dne 10.11.2023

 

JUDr. Václav Vlk

člen prezídia Unie obhájců ČR