UNIE OBHÁJCŮ SE NEÚSPĚŠNĚ POKUSILA ZÍSKAT STATISTICKÉ ÚDAJE O PLNĚNÍ POVINNOSTI PODLE § 88 TR. ŘÁDU

14/07/2021

Unie obhájců ČR se obrátila se žádostí o poskytnutí informací na Vrchní státní zastupitelství v Praze spočívající ve sdělení statistických údajů o plnění povinnosti orgánů činných v tr. řízení podle ust. § 88 odst. 7 tr. řádu.

Pokud podle zmiňovaného ustanovení „při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nebyly zjištěny skutečnosti významné pro trestní řízení, je policejní orgán po souhlasu soudu a v přípravném řízení státního zástupce povinen záznamy bezodkladně zničit po třech letech od pravomocného skončení věci. Byl-li policejní orgán vyrozuměn o podání mimořádného opravného prostředku v uvedené lhůtě, zničí záznamy o odposlechu po rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku, případně až po novém pravomocném skončení věci. Protokol o zničení záznamu o odposlechu zašle policejní orgán státnímu zástupci, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, a v řízení před soudem předsedovi senátu prvého stupně, k založení do spisu.

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím Unie požadovala zodpovězení otázek týkající se výše uvedené povinnosti, konkrétně:

  • Kolik souhlasů ke zničení záznamu o odposlechu udělili státní zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze v letech 2018 – 2020?
  • Kolik protokolů o zničení záznamu o odposlechu obdrželi státní zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze od policejního orgánu v letech 2018 – 2020?

Na základě rozhodnutí vrchní státní zástupkyně však byla tato žádost Unie odmítnuta (podrobněji viz rozhodnutí níže). Jelikož se Unie obhájců ČR neztotožňuje s právním názorem Vrchního státního zastupitelství v Praze, že požadované statistické údaje podléhají utajení, podala proti předmětnému rozhodnutí odvolání. O jeho výsledku bude následně informovat.

 

V Praze dne 14.7.2021

Prezídium Unie obhájců ČR

Rozhodnutí o odmítnutí – VSZ