Výjádření Unie obhájců ČR k případu neoprávněného odejmutí advokátního spisu


31.1.2019

Unie obhájců České republiky se do případu neoprávněného odejmutí advokátního spisu v soudní síni nechtěla nijak vměšovat, nicméně na základě tvrzení Unie státních zástupců o šíření nepravd o celé situaci zveřejňujeme níže protokol z předmětného jednání. V konfrontaci s jeho obsahem se vyjádření Unie státních zástupců nezdá být pravdivé. Necháme pak na každém, aby si na celou situaci udělal vlastní názor.

Pro úplnost pak připomínáme, že dle § 39 tr. řádu:

Odnětí věci

(1) Nebyla-li věc, která může sloužit pro důkazní účely, na vyzvání předložena nebo vydána tím, kdo ji má u sebe, může mu být na příkaz předsedy senátu a v přípravném řízení na příkaz státního zástupce nebo policejního orgánu odňata. Policejní orgán potřebuje k vydání takového příkazu předchozí souhlas státního zástupce; bez předchozího souhlasu může být příkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu.

(2) Nevykoná-li orgán, který příkaz k odnětí věci vydal, odnětí věci sám, provede je na podkladě příkazu policejní orgán.

(3) K odnětí věci se podle možnosti přibere osoba, která není na věci zúčastněna.

(4) Na odňatou věc se obdobně použije § 78 odst. 4 až 7.

 

Je na místě, že se advokáti zajímají o to, zda jim budou při soudním jednání státními zástupci odnímány složky, do kterých nahlížejí. A že i formou lehké nadsázky s takovou vidinou vyjadřují nesouhlas.

 

Prezídium Unie obhájců ČR