Unie obhájců ČR podala návrh na přiznání postavení vedlejšího účastníka v řízení před Ústavním soudem o návrhu na zrušení ust. zákona o Policii České republiky umožňující odebírat vzorky DNA


26.3.2018

Dne 19.3.2018 podala Unie obhájců České republiky návrh na přiznání postavení vedlejšího účastníka v řízení před Ústavním soudem o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení ust. § 65 odst. 1 ve slovech „odebírat biologické vzorky umožňující získání informací o genetickém vybavení“ a § 65 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky.

Na základě tohoto problematického ustanovení, na které Unie již delší dobu upozorňuje, odebírají orgány činné v trestním řízení vzorky biologického materiálu, za účelem budoucí identifikace, každému, kdo byl obviněn ze spáchání úmyslného trestného činu. Tyto vzorky, ze kterých lze získat profil DNA osoby, pak zůstávají uloženy v databázi.

Jedná se jednoznačně o zásah do základních lidských práv, a to práva na respektování rodinného a soukromého života dle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, práva na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí dle čl. 7 Listiny základních práv a svobod a jejích trestněprávních aspektů při odebírání biologického materiálu.

Je nepřípustné, aby byl biologický materiál odebírán osobám podezřelým z jakéhokoliv úmyslného trestného činu, bez konkrétnější úpravy druhu a závažnosti trestného činu a bez stanovení doby, po kterou mohou být takto získané osobní údaje zpracovávány. Stejně tak není stanoven předvídatelný postup v případě, že osoba, které byl biologický materiál odebrán, nebude následně odsouzena.

 

Prezídium Unie obhájců ČR