POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU


9.3.2018

Unie obhájců České republiky, z. s.

IČO: 029 26 911, se sídlem Sokolská 1788/60, 120 00 Praha 2, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 59514

(dále jen jako „Spolek“)

Prezident Spolku JUDr. Tomáš Sokol tímto v souladu se stanovami Spolku svolává členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 12. 4. 2018 od 17:30 hod. v Hotelu Fabrika na adrese Školní 511, 396 01 Humpolec.

 

 

Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
  2. Volba orgánů členské schůze;
  3. Rozhodování o změně stanov Spolku, která se bude týkat:

                 i.     změny týkající se umožnění členství ve spolku bezúhonným
advokátům s pozastaveným výkonem advokacie;

            4. Zpráva o činnosti Spolku;

            5. Různé;

            6. Závěr.

 

Návrh změn stanov Spolku bude k dispozici k nahlédnutí v sídle Spolku po předchozí domluvě.

 

V Praze, dne 6. 3. 2018

 

JUDr. Tomáš Sokol

Prezident Spolku

 

Pozvánka na členskou schůzi