Nejvyšší státní zastupitelství zjistilo na základě podnětu Unie obhájců ČR závažné pochybení policejního orgánu – Unie byla vyrozuměna o výsledku trestního oznámení


5.5.2017

Unie obhájců před nedávnem získala z několika nezávislých zdrojů informace o nezákonných odposleších telefonických rozhovorů mezi obviněným a jeho obhájci, které byly orgány činnými v trestním řízení založeny do trestního spisu. Porušení zákona bylo v daném případě natolik zjevné, že Unie podala Nejvyššímu státnímu zastupitelství trestní oznámení.

NSZ se celou věcí zabývalo a podle tiskové zprávy vydané dne  5. 5. 2017 zjistilo v rámci přezkumu závažné pochybení policejního orgánu při nakládání se záznamy telekomunikačního provozu, kdy policejní orgán založil tyto do spisu, aniž by provedl předchozí analýzu těchto záznamů z hlediska jejich obsahové a důkazní použitelnosti, včetně toho, zda neobsahují zákonem chráněnou komunikaci mezi obviněným a obhájcem v jiné trestní věci.

Unie obhájců oceňuje, že se NSZ tímto případem se vší vážností zabývalo a celou záležitost prošetřilo, přestože byla bagatelizována dozorujícím státním zástupcem v dané věci i ministrem spravedlnosti. Věříme, že výsledek pomůže v budoucnosti zabraňovat podobným excesům, které narušují právo na obhajobu, garantovaného Listinou základních práv a svobod. 

Vyrozumění o výsledku trestní oznámení zaslaného NSZ Unii, naleznete zde.

 

Prezidium Unie obhájců ČR