JUDr. TOMÁŠ SOKOL


6.6.2014

Titul, jméno a příjmení

JUDr. Tomáš Sokol

Nar. 6.10.1951

Vzdělání VŠ + doplňující

Právnická fakulta University Karlovy

Pracovní aktivity a aktivity související s právem:

Odborný asistent na vysoké škole CEVRO Institut

Člen komise pro nový trestní řád

Zkušební komisař ČAK pro obor trestní právo

Člen předsednictva Sekce pro trestní právo ČAK

Člen Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů

Člen Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory

Člen odvolací kárné komise ČAK

Předseda arbitrážní komise České basketbalové federace

Předseda arbitrážní komise Českého volejbalového svazu

Stručná profesní charakteristika

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978, doktorát získal v roce 1980. Po absolvování Právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní poradny č. 2 v Praze. Po složení advokátní zkoušky v roce 1980 vykonává advokátní praxi nepřetržitě s výjimkou let 1990 – 1992, kdy působil jako městský prokurátor v Praze (1990) a poté byl ministrem vnitra České republiky (1990 – 1992).

Ve druhé polovině roku 1992 založil spolu s JUDr. Janem Brožem Advokátní kancelář Brož & Sokol, která je od roku 1999 advokátní kanceláří Brož & Sokol &Novák. Dr. Sokol se zabývá ve své praxi prakticky všemi oblastmi práva civilního i trestního. V oblasti trestního práva se zabývá zejména problematikou tzv. ekonomické kriminality. V obchodně-právní problematice se zaměřuje na agendu spornou, soudní i arbitrážní. Samostatnou kapitolou je zastupování ve sporech na ochranu osobnosti.

Tomáš Sokol je spoluautor knih Počítačové právo a Právo informačních a telekomunikačních systémů, jehož druhé vydání bylo oceněno výroční cenou České asociace kompetentních komunikací za rok 2004. Autor publikace Tisk a právo (nakladatelství Orac, 2000). Od roku 1990 publikuje v odborném tisku (Bulletin advokacie, Právní rádce, EPRAVO.CZ, Parlamentní magazín aj.) a také v denním tisku.

Webová adresa s podrobnějšími údaji

http://www.akbsn.cz

Citát
Právo na spravedlivý proces ještě nevylučuje, že Vás nespravedlivě odsoudí.