doc. JUDr. Bc. TOMÁŠ GŘIVNA, Ph.D.


6.6.2014

Titul, jméno a příjmení

doc. JUDr. et Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Nar. 30.6.1975

Vzdělání VŠ + doplňující

Právnická fakulta University Karlovy

Policejní akademie České republiky

Pracovní aktivity a aktivity související s právem

Člen rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti České republiky pro nový trestní řád

Vysokoškolský pedagog – Právnická fakulta UK, Justiční akademie

Člen rozkladové komise ministra obrany

předseda stálé Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády

Stručná profesní charakteristika

Je advokátem v Praze. V roce 1997 ukončil bakalářský studijní program na Policejní akademii České republiky. Právnickou fakultu absolvoval v Praze (summa cum laude), kde získal v roce 2003 titul doktora práv (JUDr.) a v roce 2005 úspěšně ukončil postgraduální doktorský studijní program (Ph.D.) v oboru Veřejné právo III. (ústavní právo, trestní právo, kriminologie a kriminalistika). Od roku 2004 je vysokoškolským pedagogem na katedře trestního práva Právnické fakulty UK, v letech 2005 až 2012 byl tajemníkem této katedry a v roce 2010 byl po úspěšném habilitačním řízení jmenován docentem Karlovy Univerzity v oboru trestní právo, kriminologie a kriminalistika. Bohatá je i jeho přednášková činnost mimo Právnickou fakultu UK (Vysoká škola ekonomická v Praze, Panevropská vysoká škola, Justiční akademie). Je členem Rady Justiční akademie, členem několika redakčních rad. V publikační činnosti se věnuje především trestnímu právu. Publikoval několik desítek článků v právnických časopisech, některé i v zahraničí. Za monografii „Soukromá žaloba v trestním řízení“ získal prestižní Bolzanovu cenu. Je spoluautorem vysokoškolských učebnic trestního práva hmotného a procesního, jakož i dalších učebních materiálů. Spoluautorsky se podílí i na v praxi respektovaných komentářích k trestnímu řádu, k trestnímu zákoníku, k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a k zákonu o obětech trestných činů vydávaných nakladatelstvím C. H. Beck. Od roku 2008 je členem rozkladové komise ministra obrany. Působí též v legislativě, mimo jiné jako předseda stálé Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády a jako člen rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti České republiky pro nový trestní řád.

Webová adresa s podrobnějšími údaji

http://www.grivna.cz

Citát

Kdo v demokracii spí, probudí se v diktatuře. (Johann Wolfgang von Goethe)